گردو خوشه ای پاکوتاه

گردو خوشه ای پاکوتاه از ارقام نهال گردو میباشد که به دلیل زودبارده

بودن ارتفاع زیادی نمی گیرد و میتوان با فاصله 5 متر نیز کاشت نمود

قیمت نهال گردو خوشه ای پاکوتاه 15000 تا 25000 تومان با توجه به

سن نهال تعیین میگردد

درخت گردو خوشه ای،نهال گردو خوشه ای

درخت گردو خوشه ای،نهال گردو خوشه ای

تماس جهت خرید درخت گردو خوشه ای پاکوتاه 09159157465

–09152157465