احداث باغ تجاری

نکات مهم جهت احداث باغ تجاری در مناطق کوه پایه ای

احداث باغ در مناطق گرم و خشک

احداث باغ در مناطق کوهستانی

چه ارقامی جهت احداث باغ  سازگار میباشد

پایه های رویشی،پایه کوتاه،پایه زودبارده

پایه های رویشی،پایه کوتاه،پایه زودبارده