نهالستان میوه در مشهد

نهالستان میوه در مشهد

-فروش نهال میوه در مشهد-نهالستان پارس مشهد-خرید نهال از مشهد-فروش نهال در مشهد-خراسان رضوی

 

نهالستان میوه در مشهد

نهالستان میوه در مشهد

نهالستان میوه در مشهد

نهالستان میوه در مشهد

نهالستان میوه در مشهد

نهالستان میوه در مشهد

 

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit
پرورش درخت خرمالو
گياه خرمالو آفتاب دوست است و در مناطق محصور و در مناطقي كه داراي آب و هواي خنك و معتدل با
آفتاب كافي است داراي رشد و عملكرد مطلوبي است و در مناطقي كه هوا كمي سرد است بايد اطراف
آن محصور گردد تا از خسارات ناشي از سرما و يخ‌زدگي محافظت گردد. خرمالو در عين حال گياهي مقاوم
به سرما است. گياه خرمالو تا ۱۲- درجه سانتي‌گراد را تحمل مي‌نمايد، وبه سرماي زمستان نيازمند است.
درخت خرمالو در دامنه وسيعي از خاك‌هاي مختلف با بافت متوسط و زهكشي مناسب و حاصلخيز و حتي
در خاك‌هاي رسي با بافت سنگين رشد مي‌نمايد. اين درخت در مناطقي كه اسيديته خاك بين ۵/۶ تا ۵/۷
باشد داراي رشد مطلوب است و تحمل آن نسبت به خشكي و كمي آب قابل ملاحظه است، ولي آبياري
آن با آب كافي، عملكرد محصول را به نحو قابل توجهي افزايش مي‌دهد. درخت خرمالو داراي ريشه‌هاي قوي است و هنگام غرس نهال خرمالو بايد در
گودالي عميق كاشته شود. زمان رسيدن به حداكثر محصول به ۷ الي ۱۰ سال زمان نياز دارد.
خاك مناسب براي درخت خرمالو
خاك مناسب براي درخت خرمالو بايد سبك و قابل نفوذ به آب و حاصلخيز باشد. بهترين خاك براي اين درخت، خاك‌ مرطوب و خنك است كه اصولاً باغات
قديمي كه خاك‌هاي حاصلخيزتري دارند بهتر جواب مي‌دهند؛ به همين دليل بهتر است افرادي كه مي‌خواهند اقدام به كشت اين گياه نمايند داخل باغچه
منازل را از خاك باغات قديمي پر كنند. علت موفقيت كاشت اين درخت در بعضي از منازل همين امر است، زيرا بعضي از افراد براي باغچه منازل از خاك
مراتع استفاده مي‌كنند كه براي كاشت و پرورش اين گياه مناسب نيست .
درخت خرمالو نياز به كودهاي دامي فراوان دارد. اما به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه از كودهاي پوسيده دامي استفاده گردد و نه از كودهاي تازه و
نپوسيده. همچنين بهتر است داخل منازل به دليل اين كه حجم خاك باغچه كم و محيط رشد ريشه محدود است، جهت تغذيه درختان خرمالو از كودهاي
نيمه آلي استفاده گردد. در اسفند ماه پس از رفع سرماي زمستان به ازاي هر درخت خرمالو ۴ تا ۵ كيلوگرم كود نيمه آلي در سطح باغچه پخش
مي‌كنند و عمل شخم‌زني را انجام مي‌دهند. در حين عمل شخم‌زني بايد به اين نكته توجه شود كه حتماً زمان آن در اسفند ماه باشد. با توجه به اين
نكته كه درخت خرمالو به شخم عميق نياز ندارد (چون اگر ريشه‌ها آسيب ببينند به‌سختي و دير ترميم مي‌گردند)، پرورش دهندگان بايد براي دو نكته ذيل
اهميت ويژه‌اي قايل شوند:
۱- از كودهاي پوسيده دامي استفاده شود.
۲- شخم سطحي باشد.
اين دو مورد از عوامل موفقيت در پرورش اين گياه محسوب مي‌شود .
خاك باغچه
جهت پرورش درخت خرمالو حتماً بايد عمل زهكشي به خوبي انجام شود. در زماني كه آبياري باغچه صورت مي‌گيرد حدود ۳۰ تا ۴۰ دقيقه بعد بايد آب به
خوبي در خاك نفوذ كرده باشد. چنانچه آب بيش از اين زمان در باغچه بماند، عمل زهكشي نامطلوب بوده و بايد خاك اصلاح گردد، وگرنه به مرور زمان
درخت خرمالو بر اثر عدم زهكشي مناسب آسيب ديده و با ريزش برگ يا ميوه و يا خشك شدن همراه مي‌شود. به هر حال خاك زمين پرورش درخت
خرمالو بايد داراي بافت متوسط و حاصلخيز باشد و عمل زهكشي را به خوبي انجام دهد .
ازدياد
درخت خرمالو از طريق تكثير غيرجنسي كمتر كشت مي‌گردد و تقريباً تمام درختان خرمالو از طريق كشت بذر خرمندي كاشته مي‌شوند. خرمندي همان
خرمالوي ريز است كه ميوه آن قابل خوردن نيست. پس از رسيدن، ميوه‌ها را جمع‌آوري كرده و بذر آن‌ها را گرفته و جهت كاشت آماده مي‌كنند. در آذر يا
دي ماه بذر به صورت پُر (فشرده) كشت مي‌گردد كه پس از رفع سرما و يخبندان بذر جوانه زده و از خاك خارج مي‌شود .
در سال اول، نهال رشد كرده و در سال دوم در فصل خزان يا اسفند ماه نهال با فاصله مناسب در خزانه دوم كشت مي‌گردد. در سال سوم، در فصل بهار
حدود ۱۵ تا ۲۵ فروردين ماه روي نهال عمل پيوند شكمي انجام مي‌گيرد. پيوندك‌ها در سال سوم رشد مي‌كنند و در پايان سال سوم در فصل خزان يا
اسفند ماه قابل انتقال به زمين اصلي هستند. بهتر است پرورش دهندگان نهال پيوندي را از مكان‌هاي مطمئن تهيه نمايند، چون توليد نهال پيوندي تقريباً
مشكل است و يكي از دلايل قيمت بالاي نهال پيوندي خرمالو همين مورد است. در زمان كاشت درخت خرمالو نكات ذيل بايستي مورد توجه قرار گيرند:
۱- زمان كاشت خرمالو پيوندي حدود ۱۵ اسفند ماه است. چنانچه زودتر جهت كشت اقدام شود، احتمال بروز سرمازدگي نهال زياد است، چون به عمل
جابه‌جايي حساس است .
۲- نهال پيوندي در موقع كاشت حتماً تا همان محلي كه در خزانه زير خاك بوده در محل كاشت در زير خاك قرار گيرد. نكته قابل اهميت اين است كه
عميق كاشتن نهال و سطحي كاشتن هر دو مضر است .
۳- در زمان كاشت از دادن هرگونه كود حيواني و كود شيميايي خودداري شود. عمل تقويت از سال دوم شروع شود كه بهتر است از همان كود نيمه آلي
استفاده گردد .
۴- پس از كاشت، عمل آبياري يك نوبت انجام شود و تا نهال خرمالو جوانه نزده است، آبياري دوم صورت نگيرد .
۵- از سال دوم عمل سربرداري و هرس فرم‌دهي طي دو تا سه سال انجام گيرد .
بعد از كاشت نهال خرمالو در محل اصلي، بعد از سال دوم بايد عمل كوددهي و تقويت انجام گيرد. در سال‌هاي بعدي بايد به اين نكته توجه كرد كه ميوه
خرمالو روي شاخه‌هاي يك ساله است؛ يعني در فصل خزان اگر هرسي صورت گيرد، شاخه سال قبل كه محل توليد ميوه است نبايستي حذف شود .
درخت خرمالو در فصل بهار به آب كمتري نياز دارد و در فصل تابستان با گرم شدن هوا نياز به آب بيشتري دارد .
بعضي از پرورش دهندگان از ريزش خرمالوهاي تازه تشكيل شده در فصل بهار شكايت دارند كه علت آن آفت يا بيماري نيست، بلكه چون درخت خرمالو
به ميزان زيادي گل توليد مي‌كند و اگر شرايط مناسب باشد تمام گل‌ها تبديل به ميوه مي‌شود، پس از تشكيل ميوه چون درخت توان نگهداري و تغذيه
تمامي ميوه‌ها را ندارد، چنانچه درخت خوب تغذيه و تقويت نشده باشد حدود ۵۰ درصد ميوه‌ها در حالت فندقي ريزش دارد. اما چنانچه درخت خوب تغذيه
و تقويت شده باشد، ميزان ريزش ميوه در فصل بهار كمتر است. به هر حال درخت خرمالو آن مقدار ميوه را كه مي‌تواند تغذيه كند، نگه مي‌دارد و اضافي
آن ريزش دارد.
گرده‌افشاني باغات خرمالو
گياه خرمالو هم از طريق گرده‌افشاني و هم از طريق بكرزايي، توليد ميوه مي‌نمايد، ولي بر اساس مطالعات انجام شده، توليد ميوه از طريق بكرزايي،
موجب ريزش مداوم محصول مي‌گردد و گرده‌افشاني عملكرد برداشت ميوه را افزايش مي‌دهد و از ريزش مداوم محصول جلوگيري مي‌نمايد.
بر اساس مطالعات انجام شده در كشور استراليا، گرده‌افشاني از طريق حشرات به‌ويژه زنبور عسل صورت مي‌گيرد و نياز به گرده‌افشاني مكانيكي
نيست. بيشتر توليدكنندگان و پرورش‌دهندگان خرمالو در كشور استراليا، از گونه‌هاي خرمالو ماده استفاده مي‌نمايند. با نصب كندو زنبور عسل در درون
باغات خرمالو به ازاء ۳ تا ۲ كندو در هر هكتار مي‌توان بيشترين عملكرد توليد محصول را به دست آورد. زمان گرده‌افشاني هنگامي است كه ۵ الي ۱۰
درصد شكوفه‌ها ظاهر شده باشند.

آفات و امراض درخت خرمالو

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

#خرمالو انبه ای# بومی کشورهای ژاپن و چین می باشد و بطور کلی از شرق آسیا منشاء گرفته

است و سابقه کشت این محصول در کشور چین و ژاپن گزارش شده است.

جنس# خرمالو #«Diospyros» می باشد

1- خرمالوی ایتالیایی «D. lotus»: میوه این خرمالو به اندازه یک گیلاس و رنگ آن پس از رسیدن زرد

می شود. طعم میوه پس از رسیدن ترش است.

2# خرمالو#ی ویرژینیا «D. virginia»: برگهای آن براق و کشیده است. در ایران این گونه به خرمندی معروف است که

بیشتر برای پیوند خرمالوی معمولی به عنوان پایه کاربرد دارد و میوه آن به اندازه آلو بوده و بخاطر داشتن تانن زیاد، قابل

خوردن نیست.

3- خرمالوی معمولی «D. kaki»: میوه آن متوسط تا درشت و به رنگ قرمز می باشد. منابع، منشاء این گیاه را از ژاپن

گزارش کرده اند.

#خرمالو موزی#گیاهی است دو پایه، یعنی گل نر و ماده از یکدیگر جدا روی دو پایه قرار دارد. گلهای دو جنسی روی

درختان دیده می شود. اکثر خرمالوهایی که در ایران کشت می‌شوند از نوع دوم که دارای گلهای دوجنسی هستند، می

باشند. گلهای نر بیشتر بصورت 2 تا 3 تایی روی گیاه ظاهر می شوند و کوچکتر از گلهای ماده می باشند. گلها همیشه روی

شاخه های یکساله ظاهر می شوند و گاهی میوه روی شاخه های سال جاری تشکیل می شوند که این نکته در زمان

هرس درختان خرمالو باید مورد توجه قرار گیرد.

آب و هوا

مناسب ترین آب و هوا برای پرورش #درخت خرمالو موزی#، آب و هوای نیمه گرمسیری است. بطور کلی خرمالو جزو میوه

های نیمه گرمسیری محسوب می شود ولی در نواحی سرد معتدل نیز می توان این گیاه را کاشت. بعضی از گونه های

خرمالو دمای ºC 18- را تحمل می کنند که در ایران در کلیه نقاط به غیر از نواحی خیلی سرد و کوهستانی قابل کشت و

پرورش می باشد.

خرمالو به میزان آب متوسط نیاز دارد. فقط در تابستان درختانی که در منازل کشت می شوند به علت شدت گرما و قرار

گرفتن در محیط سنگ و آجر و موزائیک که خود عامل تولید گرما و گرم شدن محیط در تابستان می باشد، نیاز به آب بیشتری

دارند. در طول تابستان به هنگام عصر که خورشید شدت تابش کمتری دارد با پاشیدن 2 تا 3 مرتبه آب اطراف خرمالو محیط

خنک گشته، تا در شب درخت خرمالو در محیطی مساعد به ذخیره سازی آب جهت روز بعد اقدام کند. بطور کلی این گیاه در

تابستان به هفته ای دو مرتبه آبیاری کامل نیاز دارد.

خاک مناسب جهت استفاده برای #درخت خرمالو موزی#

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

نهال خرمالو #Persimmon Fruit

خاک مناسب #درخت خرمالو  موزی#باید سبک و قابل نفوذ به آب و حاصلخیز باشد. بهترین خاک برای این درخت، خاکهای

مرطوب و خنک است که اصولاً باغات قدیمی که خاکهای حاصلخیز تری دارند بهتر جواب می دهند، به همین دلیل بهتر است

افرادی که می خواهند اقدام به کشت این گیاه نمایند داخل باغچه منازل را از خاک باغات قدیمی پر کنند. علت موفقیت

کاشت این درخت در بعضی از منازل همین می باشد، چون بعضی از افراد برای باغچه منازل از خاک مراتع که برای کاشت و پرورش این گیاه مناسب نیست، استفاده می کنند.

درخت خرمالو نیاز به کودهای دامی فراوان دارد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که از کودهای پوسیده دامی استفاده

گردد و نه از کودهای تازه و نپوسیده. همچنین داخل منازل به دلیل اینکه حجم خاک باغچه کم است و محیط رشد ریشه

محدود می باشد، بهتر است جهت تغذیه درختان خرمالو از کودهای نیمه آلی به نام ورز استفاده گردد (در نجف آباد این نوع

کود در عصاریها تهیه می شود) که در اسفند ماه پس از رفع سرمای زمستان به ازای هر درخت خرمالو 4 تا 5 کیلوگرم ورز

در سطح باغچه پخش کرده و عمل شخم زنی انجام می گیرد. در حین عمل شخم زنی به این نکته توجه گردد که حتماً زمان

آن در اسفند ماه باشد. با توجه به این نکته که درختان خرمالو به شخم عمیق نیاز ندارد، چون اگر ریشه ها آسیب ببینند به

سختی و دیر ترمیم می گردند.

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

پس پرورش دهندگان باید به دو نکته اهمیت خاص دهند:

1- استفاده از کودهای پوسیده دامی
2

– شخم باید سطحی باشد

که این دو مورد از عوامل موفقیت در پرورش این گیاه می باشد.

خاک باغچه

جهت پرورش #درخت خرمالو# حتماً باید عمل زهکشی به خوبی انجام شود. در زمانی که آبیاری باغچه صورت می گیرد

حدوداً 30 تا 40 دقیقه بعد باید اب بخوبی در خاک نفوذ کرده باشد. چنانچه بیش از این زمان آب در باغچه بماند، عمل

زهکشی نامطلوب بوده و باید خاک اصلاح گردد وگرنه به مرور زمان درخت خرمالو بر اثر عدم زهکشی مناسب آسیب دیده و

با ریزش برگ یا میوه و یا خشک شدن همراه می شود. به هر حال خاک زمین پرورش# درخت خرمالو #باید دارای بافت

متوسط و حاصلخیز باشد و عمل زهکشی را بخوبی انجام دهد

نهال خرمالو موزی#درخت خرمالو انبه ای#

نهالستان :09152157465

مدیریت :09159157465

شماره فکس :42693962 (021)

هشدار:با توجه به تبلیغات در اینترنت در مورد محصولات نهال پارس به اطلاع میرساند نهالستان پارس هیچگونه نماینده و شعبه ای ندارد

درخت گردو قوداقوز

گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

“گردو قوداقوز” از انواع  گردو زود بارده است و به دلیل زود باردهی، فراوانی محصول و عملکرد بالابه نام “گردو

قوداقوز” نامیده می­شود. قودا در زبان ترکی به معنای کوتاه مدعی می­باشد. درختان “گردو قوداقوز” پاکوتاه و گسترش

تاج آن کوچک و اصولاً کم رشد ولی پربار است و شکل میوه­ی آن به شکل گرد یا بیضی با پوستی به ضخامت متوسط و مغزی با حجم متوسط با طعم نسبتاً خوب است.

گل­های ماده­ی “گردو قوداقوز” گاهی به صورت تکی ولی غالباً به صورت گروه­های دو تایی و سه تایی و در برخی  ژنوتیپ­

ها به صورت خوشه­ای تشکیل می­شود. مقاومت این رقم گردو نسبت ب سرمادر مقایسه با ارقام دیگر گردو بالا میباشد زیرا بذر آنها استراتیفه شده است

معمولاً برای این­که بتوان مقاومت درختان گردو را در برابر سرما افزایش دهند ابتدا بذر آن را مدتی تحت تأثیر شدید سرما

قرار می­دهند تا در حالت خفته آمادگی گیاه برای تحمل سرما افزایش یابد. تجربه نشان داده است که اگر بذر این قبیل

گردوها کاشته شود نهال بوجود آمده در مقایسه با آن­هایی که استراتیفیه نشده­ اند (مدتی در سرما قرار نگرفته­ اند). نسبت

به سرمای شدید مقاومت بیشتری از خود نشان می­دهند

ارقام “گردو قوداقوز” مناسب جهت “احداث باغ گردو یک ساله و دوساله و سه ساله

درخت گردو درطول تابستان و زمستان نسبت به گرما و سرمای بیش از حد حساس است. در طول دوره خواب زمستانه،

گردو می‌تواند سرمای ۱۱- درجه سانتی گراد را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد، سرمای ۲- تا ۳-

درجه سانتی گراد موجب از بین رفتن برگها، شاخه‌ها و گلها شده ودر نتیجه محصول کاهش می‌یابد

. به علاوه شاخ و برگ درختانی که تا اواخر پاییز به رشد خود ادامه می‌دهند در معرض خسارت سرما قرار می‌گیرد. مقاومت

ارقام مختلف گردو نسبت به سرما متفاوت است. دمای بالاتر از ۳۸ درجه سانتی گراد موجب آفتاب سوختگی پوست سبز و چروکیدگی مغز گردو می‌شود و گاهی اوقات نیز میوه‌ها پوک می‌شوند. در رطوبت نسبی کم و دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد، به گردو خسارت جدی وارد می‌شود.

دمای پایین تابستان نیز مناسب نیست زیرا موجب می‌شود میوه‌ها به اندازه کافی پر نشود. هوای خنک در طی فصل رشد،

برداشت محصول را به تأخیر انداخته و در نتیجه باغداران متضرر می‌شوند؛ بنابراین هوای خنک و فصل رشد کوتاه از عوامل

محدود کننده پرورش گردو هستند. گردو نیز مانند سایر میوه‌ها مناطق معتدله در زمستان به مقدار سرمای معینی نیاز دارد

تا خواب آن برطرف شود که به این ترتیب در بهار رشد رویشی و گلدهی کافی خواهد داشت.

در صورت عدم وجود سرمای کافی، بازشدن جوانه‌ها و گلدهی نامنظم شده وبه تأخیر می‌افتد واین موجب کاهش محصول

و خشک شدن سر شاخه‌ها می‌شود. نیاز سرمایی ارقام مختلف گردو متفاوت است

درخت گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

درخت گردو قوداقوز

قیمت نهال،قیمت درخت میوه

قیمت نهال،قیمت درخت میوه

لیست قیمت نهال،قیمت درخت میوه

لیست قیمت نهال،قیمت درخت میوه

®قیمت نهال و بذر

®قیمت فروش نهال میوه گیلاس

©قیمت خرید درخت گیلاس

®قیمت فروش نهال گردو

©قیمت خرید درخت گردو خوشه ای

®قیمت فروش نهال میوه پیوندی

®قیمت فروش سیب توسرخ

√قیمت فروش نهال گلابی

®قیمت فروش گلابی اسپادانا

€قیمت خرید گلابی درگزی

¥قیمت خرید نهال عناب

©قیمت خرید نهال زرشک

©قیمت خرید فندق

®قیمت خرید نهال هلو

®قیمت فروش نهال آلو

®قیمت فروش نهال زردآلو

®قیمت نهال بادام دیرگل

price Fruit®

لیست قیمت نهال،قیمت درخت میوه

لیست قیمت نهال،قیمت درخت میوه

لیست قیمت نهال،قیمت درخت میوه

لیست قیمت نهال،قیمت درخت میوه

tv,a kihg-rdlj ovdn kihg ld,i-rdlj tv,a kihg ld,i-rdlj ovdn

زرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#

زرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#

انواع نهال زرشک،نهال زرشک بیدانه،درخت زرشک،یک ساله و دوساله
گونه های مختلف زرشک عبارتند از :
زرشک زالزالکی   Berberis crataegina
  زرشک زرافشانی Berberis integerriam
زرشک خراسانی   Berberis khorasanica
  زرشک راست خوشه Berberis orthobotrys
زرشک معمولی  Berberis vulgaris
زرشک ژاپنیBerberis thunbergii var. atropurpurea

زرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#

زرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#

 

زرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#

زرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#

زرشک بی دانه از جمله درختچه های مقاومی است که قابلیت رشد و تولید در زمینهای کم بهره با آب شور را داراست و توجه بیشتر به آن ضمن بالا بردن ظرفیت تولید محصولات کشاورزی  در حفاظت از خاک منطقه نیز می تواند مؤثر باشد

زرشک بی دانه به روش غیر جنسی و معمولا به وسیله پاجوش یا به اصطلاح محلی بر جوش تکثیر می شود.  معمولا از پاجوشهای 2 تا 3 ساله که دارای مقدار کافی ریشه و در حدود 70-60 سانتی متر طول داشته باشند استفاده می شود،
بهترین زمان جداسازی و کاشت پاجوشها اواخر آبان و اوایل آذر ماه می باشد. تهیه و کاشت پاجوشها در اسفند ماه نیز امکان پذیر است ولی احتمال موفقیت پاجوشها (نهالها) در پائیز بیشتر است. ریشه پاجوشهای زرشک بایستی کاملا سالم بوده و در معرض وزش باد قرار نگیرند و بلافاصله کاشته شوند در غیر این صورت خطای کاشت افزایش می یابد. در صورت انتقال پاجوشها به مسافتهای دور لازم است اطراف ریشه ها به وسیله مقداری خاک مرطوب پوشانده شده و درون پارچه مرطوب و کیسه های نایلونی قرار گیرند.

دفتر05137416363

نهالستان09152157465

مدیریت09159157465

#کانال_اینستاگرام_نهالستان_پارسwww.instagram.com/nahalestanpars

#کانال_تلگرام_نهالستان_پارسtelegram.me/irantree

نحو خرید و ارسالزرشک#نهال زرشک#درخت زرشک#——————————————–
شما میتوانید به صورت مستقیم بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه نهال مورد نظر نماییدنگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در  بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و لیلبل گزاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوکود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان-توضیح داده شده است
چنانچه مایل باشید میتوانید از مخلوط استارتر وِیژه بستر نهالهای تازه کاشت شده نیز استفاده نمایید
با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
1- ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال  با توجه به مسافت شهر  در اولین فرصت به دست متقاضی خواهد رسید

2- ارسال از طریق باربری قطار: فقط شهرهایی مقدور میباشد که ترمینال باربری قطار  داشته باشد

3-باربری هوایی:

 با تشکر و احترام

زغال‌اخته

زغال‌اخته

زغال اخته

زغال اخته

زغال‌اخته “یا زغال (نام علمی: Cornus mas) درختچه بلند یا درخت کوچک برگریز (خزان‌کننده) از خانوادهٔ گیاهان گلدار دولپه‌ای و تیرهٔ زغال‌اخته‌ایان است که درخت آن در ایران به بلندی ۸ متر و قطر ۱۵ تا ۱۹ سانتی‌متر می‌رسدپوست تنه این درخت قهوه‌ای است و برگ‌هایش تخم‌مرغی شکل با انتهایی نوک‌دار و پشت‌برگ کمرنگ است. هر برگ سه تا پنج رگبرگ دارد. گل‌های زغال‌اخته کوچک، زردرنگ و زودرس هستند و در پایان زمستان بر درخت پدیدار می‌شوند. میوه زغال‌اخته شفت آویزان و به‌شکل بیضی کشیده و به رنگ سرخ تیره و به درازای تقریباً ۱۲ میلی‌متر می‌باشداز نامهای انگلیسی زغال اخته می توان به Cornelian cherry, European cornel و Dogwood اشاره کرد.

نهال زغال اخته به صورت ریشه ای و گلدانی در نهالستان ایران درخت قابل عرضه میباشد

مدیریت 09159157465

نهالستان09152157465

05137416363

شرایط محیطی

آبیاری: درختان جوان زغال اخته به آبیاری منظم نیاز دارند بنابراین زمانی که سطح خاک نسبتا خشک شد نسبت به آبیاری اقدام کنید. اگر بافت خاک گیاه از نوع متوسط باشد(نه خیلی سبک و شنی و نه خیلی سنگین) در اوایل رشد هفته ای یک مرتبه آبیاری  این گیاه کافی است. درختان بالغ را اگرچه لزومی ندارد که آبیاری کنیم اما توجه داشته باشید که اصولا مقاومت زغال اخته نسبت به خشکی خاک متوسط و میانه است و تحمل خشکی کشیدن برای مدت طولانی را ندارد. بنابراین به طور کل بهتر است که کشت و پرورش این گیاهان در مناطقی انجام شود که ریزش باران و مرطوب شدن خاک بخصوص در طی تابستان و همچنین گرمای تابستان در حد قابل قبولی باشد تا گیاهان بالغ و استقرار یافته خشکی نکشند. در غیر اینصورت رشد و همچنین گلدهی و میوه دهی این گیاه با کیفیت و کمیت پایینی انجام می شود. به کارگیری از پوشش مالچ (مالچ به موادارگانیک همانند خاک برگ گفته می شود) در اطراف تنه گیاه و بر روی سطح خاک به ضخامت 7-5 سانتیمتر در طی فصل خشک و گرم می تواند تا حدودی به حفظ رطوبت خاک و خنک نگهداشتن آن کمک کند.

نور:زغال اخته را می توان در مکانی با نور کامل آفتاب (حداقل 8-6 ساعت نور مستقیم آفتاب) و یا نیمه سایه-نیمه آفتاب(حداقل 5-4 ساعت نور مستقیم آفتاب) کاشت. وجود مکانهای سایه مانع از گلدهی و همچنین تشکیل میوه می شود.

دما: زغال اخته در طی زمستان دما را تا حدود 25-درجه سانتیگراد تحمل می کند اما با گرمای تابستان میانه چندانی ندارد بخصوص اگر در منطقه ای زندگی می کنید که به طور کل رطوبت کمی نیز وجود دارد. روزهای گرم و وزش بادهای خشک و گرم از جمله دلایل ریزش برگهای این گیاه است که می تواند منجر به ظاهر بیمار گونه این گیاه شود به همین دلیل این درختان در مناطقی که تابستانهای گرم و بخصوص خشکی دارند خوب به عمل نمی آیند. حتی اگر در مکانی کاشته شوند که در بعد از ظهر روزهای گرم تابستان از سایه برخوردار باشد باز هم وزش نسیم های گرم تابستانه آنها را آزار می دهد.

خاک: زغال اخته در برابر خاک چندان سختگیر نیست و در خاکهایی با بافت متوسط که البته زهکش خوبی داشته باشند می توانند رشد کنند.  البته وجود مواد ارگانیک(همانند خاک برگ یا کود بسیار پوسیده گاوی) به رشد و میوه دهی این گیاه کمک می‌کند. زمان کاشت این گیاه در مکان جدید در تابستان است و اگر در سایر زمانهای سال بخصوص در طی پاییز اقدام به کاشت این گیاه کنیم، از رشد خوبی برخوردار نخواهد بود. کوددهی به این گیاه به طور کل لازم نیست بخصوص اگر هر ساله با شروع فصل بهار از پوشش مالچ (پوشش خاک برگ و یا کود بسیار پوسیده گاوی ) به ضخامت حدود 7-5 سانتیمتر در اطراف تنه گیاه و بر روی خاک استفاده شود. توجه کنید که درختان جوان در سالهای اولیه رشد ممکن است گل تولید کنند اما میوه ای ندهند . کافی است صبر کنیم تا درخت بزرگتر و بالغتر شود و نیاز چندانی به مصرف کود نیست. به هر حال اگر به کوددهی اصرار دارید می توانید از فرمولهایی ملایم همانند 10-10-10 استفاده کنید

زغال ا خته: بیماری و یا آفت خاصی این گیاه را تهدید نمی کند. به هر حال نوعی پشه وجود دارد که بر روی سرشاخه های این درختان گال ایجاد می کند. برگهای موجود بر روی ساقه های آلوده ممکن است بدشکل شوند و بریزند و این شاخه ها نیز گل تولید نمی کنند. کوتاه کردن چنین شاخه هایی از روشهای مبارزه با این نوع گال است. معندچی برگ آفت دیگری است که خطوطی قهوه ای رنگ بر روی برگها ایجاد می کند و حتی ممکن است که تمامی پهنک برگ بجز ناحیه رگبرگها از بین بروند. این حشرات آسیب جدی به گیاه وارد نم کنند. کنه های گیاهی نیز می توانند گاهی در تعداد زیاد این درختان را مورد حمله قرار دهند که برای مبارزه با انها از روغنهای باغبانی در طی زمستان استفاده می شود. از بین بیماری ها نیز می توان به سفیدک پودری و بیماری لکه برگی که توسط قارچهای مختلف ایجاد می شوند اشاره کرد. در مورد این بیماریها جمع آوری برگهای آلوده ریخته شده در پای گیاه، قطع کردن ساقه ها و برگهایی که به شدت علائم نشان می هند و به کارگیری سموم قارچکش از جمله راهکارهای مناسب هستند.

نحو خرید و ارسال——————————————–

شما میتوانید به صورت مستقیم بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه نهال مورد نظر نماییدنگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در  بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و لیلبل گزاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوکود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان-توضیح داده شده است

با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
1- ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال  پس از یک روز کاری نهال به دست متقاضی خواهد رسید

با تشکر و احترام

 

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

 درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب

احداث باغ

احداث باغ

راههای مقابله با کم ابی تغيير در سيستم آبياري باغها از روش غرقابي به روش قطره‌اي، استفاده از كودهاي آلي پوسيده در قسمت آبگير درختان، استفاده از مالچ هاي مختلف در سطح باغ، تغيير در دور آبياري درختان براي عادت به كم آبي، استفاده از مواد جاذب الرطوبه در سطح آبگير درختان مانند پرليت، استفاده از مواد سوپر جاذب، انجام عمليات هرس خشك و سبز در زمان هاي مناسب، تنك كردن ميوه ها، شخم سطح باغ براي كاهش تبخير از سطح زمين وجين علفهاي هرز باغ، استفاده از كود شيميايي پتاسه در جهت افزايش مقاومت گياه به خشكي، محلول پاشي درختان با موادي كه موجب افزايش مقاومت به خشكي درختان مي‌شود

” درختان مقاوم به کم ابی” شامل درختانی میشود که بیشترین سازگاری به کمبود آب،گرما و نامناسب بودن خاک را دارا میباشد-درختان مقاوم به خشکی-درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب-نهال کم اب-درخت کم آب

 

ردیف نام محل کاشت
1 زبان گنجشک کلیه مناطق ایران
2 کاج تهران کلیه مناطق ایران
3 ارغوان کلیه مناطق ایران
4 سرو خمره ای کلیه مناطق ایران
5 عرعر کلیه مناطق ایران
6 بادامک در ارتفاع کمتر از 2000 متر از سطح دریا
7 کاج سیاه در مناطق ییلاقی (سردسیر)
8 سرو نقره ای در مناطق قشلاقی (گرمسیر)
9 داغداغان در مناطق ییلاقی و معتدل
10 کاج توپی کلیه مناطق ایران
11 کاج بروسیا کلیه مناطق ایران
12 سنجد کلیه مناطق ایران
13 زیتون تلخ کلیه مناطق ایران
14 ارژن مناطق ییلاقی
15 پیرکانتا کلیه مناطق ایران
16 زرشک کلیه مناطق ایران
17 زالزالک کلیه مناطق ایران
18 راناس مناطق ییلاقی
19 کیکم مناطق ییلاقی
20 بنه کلیه مناطق ایران
21 سیاه تنگرس مناطق ییلاقی
22 شن مناطق ییلاقی
23 ارس مناطق ییلاقی
24 بادام آمارا مناطق ییلاقی

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

 

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

درختان مقاوم به خشکی-نهال مقاوم به کم ابی-نهال کم اب-درخت کم آب

 

سیب تو سرخ

سیب تو سرخ

image

سیب تو سرخ : این سیب از ابتدا بسیار کمیاب است به اندازه سیب زمینی بزرگ است. مزه آن تقریبا ترش است و چون دندان بزنند داخل آن نیز سرخ است در تفاوت با سایر سیبها، Redlove حتی در مجاورت هوا نیز سیاه نمی شود و به این ترتیب سیب تو سرخ برای تهیه سالاد بسیار مطلوب است.

درخت “سیب تو سرخ”(نام علمی: Malus domestica) درختی برگریز از خانواده گلسرخیان است که به خاطر میوه شیرین و گوشتی‌اش شناخته شده است. در سرتاسر دنیا، این درخت برای میوه‌اش کشت می‌شود و وسیع‌ترین گونهٔ رشدکرده از سرده مالوس است. منشأ این درخت آسیای مرکزی است؛ جایی که امروزه هنوز هم گونهٔ وحشی آن یعنی مالوس سیورسی یافت می‌شود. درختان سیب حاصل از کاشت دانه بزرگ هستند، اما درختان حاصل از پیوند ریشه (ساقه زیرزمینی) کوچکند. بیش از ۷٬۵۰۰ رقم سیب شناخته شده وجود دارد، و در نتیجه طیف وسیعی از ویژگی‌های دلخواه به دست می‌آید. ارقام مختلف برای سلیقه‌ها و استفاده‌های مختلف از جمله آشپزی، مصرف خام  پرورش می‌یابند. درختان “سیب تو سرخ ­”معمولاً با پیوند زدن تکثیر داده می‌شوند،

نام علمی سیب تو سرخ” Redlove Era
تکثیر :تکنولوژی پیوند(Grafting) شکمی
زمان رسیدن میوه :خرداد ماه
پایه :سیب
استارتر مورد نیاز :یک کیلو جهت هر نهال

tamas.

توضیحات محصول

سیب توسرخ/APPLERedloveیک سوئیسی در انگلیس پس از 20 سال تحقیقات موفق شد بدون استفاده از تکنیک‌های مهندسی اصلاح ژنتیکی سیبی را ایجاد کند که علاوه بر پوسته درون آن نیز کاملا سرخ است.
در ظاهر به نظر می رسد که تنها یک سیب سرخ زیبا و اشتها آور باشد اما در حقیقت این سیب ویژه که سیب توسرخ/APPLERedlove، نام دارد نه تنها دارای یک پوسته قرمز رنگ است بلکه درون آن نیز کاملا سرخ است.
به علاوه این، سیب توسرخ/APPLERedlove، نسبت به سیبهای معمولی از آنتی اکسیدانها و مواد غذایی غنی تری برخوردار است.
در تفاوت با سایر سیبها، سیب توسرخ/APPLERedlove حتی در مجاورت هوا نیز سیاه نمی شود و به این ترتیب برای تهیه سالاد بسیار مطلوب است.
سیب توسرخ/APPLERedlove ثمره 20 سال مطالعات یک پرورش دهنده گیاهان در انگلیس به نام «مارکوس کوبرت» است که این سیب کاملا سرخ را از پیوند گونه های متمایز میوه ها و کاملا طبیعی به دست آورده است. در سیب توسرخ/APPLERedlove از تکنیکهای اصلاح ژنتیکی استفاده نشده است.
بسیاری از تولیدکنندگان میوه در اروپا شروع به کاشت اولین نمونه های سیب توسرخ/APPLERedlove برای عرضه تجاری کرده اند و انتظار می رود که این میوه ظرف چند سال آینده وارد بازار شود.

محصولی  با ارزش افزوده بالا

نحو خرید و ارسال——————————————–

شما میتوانید به صورت مستقیم بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه نهال مورد نظر نماییدنگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در  بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و لیلبل گزاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوکود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان-توضیح داده شده است

با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
1- ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال  پس از یک روز کاری نهال به دست متقاضی خواهد رسید

جهت سفارش از منوی تما س بگیرید استفاده کرده و در کادری که نمایش داده میشود اطلاعت کامل تماس(ترجیحا موبایل)به همراه لیست نهال درخواستی و تعداد انرا مشخص نمایید تا در اولین فرصت همکاران ما با شما تماس بگیرند با تشکر و احترام

نهال آلو دامسونز-درخت آلودامسونز

نهال آلو دامسونز-درخت آلودامسونز

نهال آلو دامسونز به روش پیوندی بر روی پایه نلک یا آلوچه تکثیر یافته و مصرف تازه خوری دارد زمان رسیدن میوه اواسط تابستان البته زمان رسیدن آن در مناطق مختلف متفاوت است به دلیل پایه آلوچه عمر رخت تا 30 سال هم گزارش شده است مقاوم به اکثر بافتهای سنگین خاک

شما میتوانید جهت£ احداث باغ تجاری آلو از یان رقم هم استفاده نمایید

®ارقام مناسب جهت احداث باغ آلو

©نهال آلو حاج کبرایی زود رس تازه خوری-خورشتی-پوست کردنی

©نهال آلو بخارا یا به زبان محلی آلو رسمی

©نهال آلو زرد-آلوقطره طلا

©نهال آلو سانتاروزا

©نهال آلوسیاه

©نهال آلو رویال

©نهال آلو استنلی

نهال آلو دامسونز-درخت آلودامسونز

نهال آلو دامسونز-درخت آلودامسونز

نهال آلو دامسونز-درخت آلودامسونز

نهال آلو دامسونز-درخت آلودامسونز

 

آموزش احداث نهالستان،چگونه یک نهال کامل تولید کنیم

آموزش احداث نهالستان،چگونه یک نهال کامل تولید کنیم

آموزش تولید نهال تجاری ارقام نهال مثمر و غیر مثمر

طرح توجیهی تولید نهال در مناطق مختلف

آموزش کاشت نهال به صورت توصیری در کانال

کاشت نهال گردو در بستر ماسه،گلدان

زمان کاشت نهال از اواسط پاییزتا اواسط فروردین میباشد

زمان کاشت نهال میوه در اکثر مناطق اسفند ماه میباشد ولی توصیه ما کاشت پاییزه است

نحوه کاشت درخت گیلاس میبایست بر روی پایه آلبالو تلخ میباشد و بذر مستقل گیلاس نداریم

ضوابط و دستورالعمل احداث نهالستان،تولیدنهال درختان میوه

ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺣﺪاث ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ،ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،اﺣﺪاث ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﭘﯽدی اف ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن، ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن. ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﯿﻨﯽ اﺣﺪاث ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻃﺮح داﻧﻠﻮد اﺣﺪاث ppt ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻃﺮح

نهالستان pdf

 

چگونه نهالستان احداث كنيم دانلود كتاب آموزش

پروژه کارآفرینی احداث نهالستان

کارگاه آموزشی احداث نهالستان

چگونه یک نهال کامل تولید کنیم

@نهالستان پارس

@نهالستان ایران درخت

@نهال گردو

@نهال زرشک

@نهال گردو خوشه ای

@نهال عناب

@نهال گیلاس

@نهال آلو

@nahalestan

@ nahalestan pars

@ nahalestan iranderakht

پوسیدگی مغز گردو

http://www.treepars.ir

 

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

 

 

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان

آموزش احداث نهالستان