قیمت نهال میوه از 20آبان 98

قیمت نهال میوه از 20آبان 98

با توجه درخواست باغداران عزیز و باتوجه به تاخیر در فصل برگریزان عرضه نهال امسال با تاخیر از 20آبان آغاز میگردد

قیمت فروش نهال پاییزه سال 95

قیمت فروش نهال پاییزه سال 95

قیمت نهال گیلاس تک دانه مشهد 3500 تومان قیمت نهال انجیر 4500 تومان
قیمت نهال گلابی اسپادانا 4000 تومان قیمت نهال هلو 3000 تومان
قیمت نهال گلابی درگزی 4000 تومان قیمت نهال انگور 2500 تومان
قیمت نهال سیب قرمزو زرد 2500 تومان قیمت  نهال فندق 50002 تومان
قیمت نهال زرشک 2500 تومان
قیمت نهال عناب 5000 تومان
قیمت نهال آلو 2500 تومان
قیمت نهال زردالو 3000 تومان
قیمت نهال بادام 3000 تومان