شرايط محل احداث نهالستان

شرايط محل احداث نهالستان

1-زمين اختصاص يافته براي احداث نهالستان بايد حداقل از سه سال قبل زير كشت درختان ميوه و گياهان جاليزي و صيفي نرفته باشد.

1-1 پس از كندن نهال ها ، زمين خزانه بايد حداقل دو سال آيش و مجددا براي توليد نهال مورد استفاده قرار گيرد .

1-2 در صورت وجود عوامل بيماري زاي خاكزي مدت آيش سه ساله بوده و ضدعفوني خاك الزامي است.

2- نهالستان بايد در منطقه اي احداث شود كه خطر سرمازدگي زمستانه براي جوانه پيوندك يا شاخه حاصل از پيوندك وجود نداشته باشد.

3- سطح خزانه حداقل يك هكتار باشد .

4- خاك نهالستان بايد مرغوب و حاصلخيز بوده فاقد عوامل محدود كننده فيزيكي و شيميايي باشد .

5- خاك نهالستان بايد عاري از نماتد هاي بيماري زا و يا نماتد هاي ناقل بيماري ويروسي باشد . براي نمونه برداري از خاك قبل از احداث نهالستان ، از هر هكتار 5 نمونه ( عمق30-0) گرفته شود و پس از مخلوط شدن يك نمونه بدست مي آيد كه در آزمايشگاه بررسي شده و از نظر وجود نماتد هاي ناقل و نماتدهاي Meloidogyne مورد بررسي قرار مي گيرد .

6- نهالستان نبايد در مسير زه آب ياهرز آب ها يا آب هاي حاصل از سيلاب كه از باغ هاي درختان ميوه عبور مي كنند قرار داشته باشد .

7- نهالستان بايد در مكاني احداث شود كه حداقل خطر انتشار عوامل بيماري زا وجود داشته باشد و از احداث نهالستان در كانون الودگي بيماري هاي مسري اجتناب شود .

ب) آماده سازي زمين

1- خاك نهالستان بايد كاملاً حاصلخيز بوده و فاقد محدوديت هاي فيزيكي و شيميايي باشد تابا رشد بهينه باعث كاهش حساسيت آن به استرس ها و عوامل بيماري زا شده و شرايط براي توليد نهال استاندارد فراهم باشد .

2- استفاده از كود هاي ميكرو كامل، سولفات پتاسيم ودر صورت نياز كود فسفات قبل از شخم ، استفاده ازكود آلي تنها در صورتي كه كاملاً پوسيده باشد و عاري از عوامل بيماريزا و بذر علف هاي هرز باشد قابل توصيه است .

3- شخم خاك به عمق 35 سانتي متر ( دو شخم عمود بر هم) ديسك ودرصورت لزوم لولر انجام شود.

4- تقسيم بندي زمين به كرتهاي مشخص به طوريكه هركرت به تركيب پيوندي خاصي اختصاص داده شود و بين كرت ها از چهار طرف 2 متر فاصله باشد . هر كرت بايد داراي مجزايي باشد كه روي آن نوع پايه و پيوندك ، تاريخ كشت پايه و تاريخ پيوند نوشته شده باشد .

5- در صورتي كه آلودگي به عوامل بيماري زا وجود داشته باشد قبل از كاشت بايد با استفاده از متام سديم ضد عفوني خاك صورت گيرد .

ج) پايه:

براي پايه مي توان از پايه رويشي يا پايه گذاري استفاده كرد . در گونه هايي كه امكان استفاده از پايه هاي كلونال وجود دارد حتي المكان از اين پايه ها استفاده شود . بديهي است نوع پايه بسته به شرايط ( اقليم، كشت متراكم يا استاندارد) توسط كميته فني نهال هر استان قابل تعيين و اعلام است .

در صورت استفاده از پايه بذري ، بذر انتخابی از همان محدوده جغرافیایی که قرار است نهال ها در آن کشت شوند تهیه می شود. حتی المکان باید سعی شود بذرهای انتخابی از یک رقم خاص باشد (جهت یکنواختی پایه ها). بذر انتخابی باید دارای قوه نامیه بالا بوده و کهنه نباشد .

زمان کاشت بایدبه نحوی باشد که نیاز سرمایی بذور کاملاً رفع شده و بذور به طور یکنواخت و منظم سبز کنند. در صورت چینه سرمایی مصنوعی باید پس از اینکه نیاز سرمایی کاملاً رفع شد بذور در زمین کشت شوند . در صورت لزوم در مورد بذری مانند آلبالو خراش دهی بذرنیز صورت می گیرد .

در صورتی که از باغ مادری برای تهیه بذر استفاده می شود ، باغ مادری بایستی حداقل 600 متر از باغ های دگر فاصله داشته باشد.

د)نگهداري نهالستان درسال اول:

1-کلیه علف های هرز که می توانند منبع پایداری برخی عوامل بیماریزا بوده و موجب کاهش رشد نهالها شود بایستی از درون و حاشیه نهالستانها به طورکامل حذف شوند .

2-در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری اعم از عوامل بیماری زای قارچی یا علائم بیماری های ویروسی باید نهالهای آلوده به سرعت حذف شوند تا از سرایت بیماری به سایر نهال ها ممانعت شود.

3- نهالستان باید به طور مرتب مورد بررسی قرار گیرد و آفات و بیماری های عمومی نظیر آفات مکنده چوبخوار ها و سفیدک پودری و غیره به طور کامل کنترل شده و سم پاشی های لازم به موقع صورت گیرد.

4- نهال های دارای رشد کم و نهال هایی که دارای علائم بیماری هستند باید حذف شوند.

5- رشد پایه ها باید در حد مناسب باشد(آبیاری مناسب و استفاده از کود ازت به صورت سرک) و انجام عملیات لازم بطوریکه در اوایل شهریور ماه نهال ها شرایط زیر را داشته باشند.

I. ) تنه ی راست داشته باشد و کج و معوج نباشد.

II. ) حداقل ارتفاع از طوقهcm60 و تا ارتفاع cm20 شاخه ی فرعی وجود نداشته باشد و تنه فاقد زخم باشد.

III. ) حداقل قطر طوقه 8 میلی متر باشد و قسمت های پائینی تنه کاملاً چوبی شده باشد.

IV. ) وضعیت ریشه از نظر رشد مناسب باشد.

V. ) پایه در زمان پیوند نباید بیش از یک فصل زراعی رشد کرده باشد و از پیوند پایه های دوساله اجتناب شود (بجزگردو)

ه)پيوند:

1- ارقام توسط کمیته فنی نهال تعیین و به خزانه دارتوصیه می شوند.

2- پیوندک بایستی از باغ مادری عاری از عوامل بیماری زا تهیه شود . در غیر این صورت و تا زمان آماده شدن باغ مادری پیوندک ار درختانی که قبلاً توسط کمیته فنی نهال با استفاده ازبررسی های آزمایشگاهی جهت اطمینان از عدم وجود عوامل ویروسی و شبه ویروسی چک شده و اتیکت گذاری شده است تهیه می شود. ( کمیته فنی نهال موظف است با انجام بازدیدهای مکرر در طول فصل بهار نسبت به انتخاب درختان منبع پیوندک اقدام نموده و درختان سالم اتیکت گذاری کند تا در زمان مناسب از انها پیوندک تهیه شود.)

3-پیوند بایستی در فصل مناسب (ارجحیتب با پیوند شکمی خواب است) انجام شود به طوریکه خطر سرمازدگی زمستانه جوانه پیوندک یا شاخه اصل از رشد پیوندک را تهدید نکند ، انتخاب محل احداث نهالستان در این خصوص از اهمیت اصی برخوردار است.

4-در هسته دارها و دانه دارها پیوند شکمی نسبت به انواع پیوند ارجحیت دارد و از پیوند لوله ای نباید استفاده شود.

5- پیوند باید در ارتفاع مناسب زده شود (در هسته دارها 20-15 سانتی متر بالای طوقه ودر دانه دارها 20-10 سانتی متر بالای طوقه)

6- خزانه دار موظف است از ارقام اصلی و از ارقام گرده زا به صورت جداگانه در نهالستان خود پیوند بزند به طوریکه در زمان فروش نهال هردو رقم را به خریدار به صورت توام عرضه کند .

7- منبع پیوندک باید عاری از عوامل مهم بیماری زا خصوصاً عوامل ویروسی و فیتوپلاسمایی باشد.

8- ابزار پیوند زنی باید کاملا× و به طور مرتب ضد عفونی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *