بادام دیرگل

 بادام دیرگل
بادام دیرگل

بادام دیرگل

بادام ) (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb. درختی از خانواده Rosaceae ،زیر خانواده Prunoideae ،جنسPrunus،زیرجنسPrunophoraوبخش Euamygdalus می باشد.
زیستگاه اصلی بادام، آسیای مركزی و خاورمیانه (ایران) است و كشت و پرورش بادام از این مناطق به سواحل دریای مدیترانه ) ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، پرتغال و یونان( و همچنین شمال آفریقا ) الجزایر، تونس و مراكش( انتشار یافته است. سپس بادام از نواحی مدیترانه ای به آمریكای شمالی و جنوب استرالیا گسترش یافته است.
اهمیت پایه
برای احداث موفقیت آمیز یك باغ بادام، انتخاب پایه مناسب اهمیت فراوانی دارد و انتخاب یك پایه با تمام خصوصیات مطلوب امكانپذیر نیست بلكه بایستی با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط خاك، نوع رقم و آفات و بیماریهای غالب هر منطقه،پایه مطلوب را انتخاب نمود. همچنین دستیابی به تركیب مناسبی از پایه و پیوندك با توجه به شرایط اقلیم و خاك برای نیل به عملكرد مطلوب اهمیت زیادی دارد.
پایه های مختلفی برای بادام معرفی و مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه ارزیابی، اصلاح و گزینش پایه، قسمتی از مهمترین برنامه های تحقیقاتی بادام را تشكیل می دهند. مهمترین خصوصیات در انتخاب یك پایه عبارتند از
الف ـ خصوصیات خزانه ای (Nursery Characteristics )
سهولت تكثیروریشه زای
ب ـ خصوصیات پایه درشرایط باغ (Orchard Characteristics
قابلیت انتقال بالا (كم بودن تلفات در هنگام كشت نهال)
كنترل رشد و اندازه درخت
زودرسی ( Precocity )
پر محصولی ( پایداری و میزان تولید محصول)
كارایی بالای جذب آب و عناصر(High water & nutrient efficiency)
قدرت استقرار و سیستم ریشه قوی (Good anchorage)
تولید پاجوش كمتر (Low sucker production)
مقاومت بعوامل زنده وغیر زنده (Resistance to biotic & abiotic factors)
سلامت نهال: عاری بودن از ویروسها، فیتوپلاسماها و سایر عوامل بیماریزا یكی از عوامل موثر در موفقیت پایه ها محسوب می شود زیرا این عوامل بیماری زا از طریق پیوند و تكثیر رویشی پایه های كلونال می تواند به تمام درختان گسترش یابد.
پایه های بذری بادام تلخ:
درختان بادام تلخ منبع اصلی تولید پایه های بذری بادام می باشند كه توسط تولید كنندگان نهال مورد استفاده قرار می گیرد. از بذور بادام تلخ ترجیحاً به عنوان پایه استفاده می شود و گزارش شده است كه نسبت به بذور شیرین برتری دارند و پایه های قوی تری تولید می كنند.
پایه های بذری تلخ اغلب كمتر بوسیله جوندگان خورده می شوند و بنابراین بهتر حفاظت می شوند.
پروناسین (prunasin) كه یك گلیكوزید سیانوژنیك در بافتهای ریشه، شاخه و برگ ها می باشد، همبستگی زیادی با مقاومت به آفت كرم سفید ریشه (Capnodis) دارد ومقاومت به این آفت در بادام تلخ بیشتر است.
ارقام بادام در ایران
بادام های بومی:
مامائی، ربیع(علی اكبر ربیع)، سفید(محبعلی)، منقا، كف مال، نجف آبادی، كاغذی، جد مامائی، تاجری، انجیری، دوبهر، شمشیری، پسته ای، سنگ دیزج، شاهپوری كرمانی و مقصودلو
مامائی
بادام رقم مامائی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرین و درصد مغز26%است.از نظرعادت باردهی نیز بر روی شاخه یكساله و نوع باروری آن خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده ربیع و سفید و دارای عملكرد زیادمی باشد.
ربیع
منشاء بادام رقم ربیع ایران است. زمان گل دهی متوسط دیر گل و زمان رسیدن میوه زوداست. نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرین و رنگ مغز روشن بادرصد مغز 33% می باشد.
عادت باردهی آن به صورت شاخه یكساله واسپور و از نظر نوع باروری خودناسازگار است. رقم گرده دهنده آن مامائی و عملکردآن زیاد می باشد.
آذر (A.H.50)
بادام رقم آذر که منشاء آن ایران است.از لحاظ زمان گل دهی دیر گل می باشد. زمان رسیدن میوه متوسط می باشد و نوع پوست چوبی میوه نیمه سنگی است. طعم مغز خوب و رنگ مغز قهوه ای روشن، درصد مغز 38-40% است.از لحاظ نوع باروری خودناسازگار می باشد.
ارقام گرده دهنده آن سهند,شكوفه ویلدامی باشدواز لحاظ عملکرد خیلی بالا می باشد.
سهند (L-62)
بادام رقم سهند منشاء آن ایران می باشد. از نظر زمان گل دهی دیر گل می باشد و از لحاظ زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه سنگی است .طعم مغزخوب و درصد مغز 27-33% با رنگ قهوه ای روشن است.از نظر نوع باروری این رقم خود ناسازگار و ارقام گرده دهنده آن شكوفه,آذر ویلدامی باشند. از لحاظ عملکرد خیلی بالا می باشد.
شكوفه (A.H.3)
منشاء بادام رقم شكوفه ایران است.از لحاظ زمان گل دهی دیر گل و زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه كاغذی است و طعم مغز خوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز 55-60% است.
از لحاظ نوع باروری خود ناسازگاراست. ارقام گرده دهنده این رقم سهند,آذر وفرانیس ودارای
عملكردخیلی بالا می باشد.
فرانیس(Ferragnes)
منشاء بادام رقم فرانیس( Fragness)فرانسه است. زمان گل دهی آن دیر گل و زمان رسیدن میوه دیر رس است. نوع پوست چوبی میوه نیمه سنگی و طعم مغزخوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز 38-40% می باشد.از لحاظ نوع باروری خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده سهند وشكوفه و عملكردآن خیلی بالا می باشد.
شاهرود 12
بادام رقم شاهرود12 .
زمان گل دهی دیر گل و زمان رسیدن میوه دیر رس است. نوع پوست چوبی میوه نیمه سنگی و طعم مغز خوب با رنگ روشن و درصد مغز 38-40% می باشد. از لحاظ نوع باروری خودناسازگار و
ارقام گرده دهنده این رقم سهند,شكوفه ویلدا است.
عادت باردهی آن بر خلاف ارقام مذکور که اسپور می باشد، مخلوط(شا خه یكساله+اسپور)است. از نظر نوع باروری خودناسازگارو ارقام گرده دهنده شامل شاهرود21, شاهرود15 و شاهرود18 می باشد. عملکرد خیلی بالا می باشد.
تونو ( Tuono)
بادام رقم تونو( Tuono) منشاء این بادام ایتالیااست. زمان گل دهی آن دیر گل و زمان رسیدن میوه زود تا متوسط است. نوع پوست چوبی میوه سنگی با طعم مغز خوب و رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز38-40% است. عادت باردهی آن اسپوراست و نوع باروری آن خودسازگاراست. رقم گرده دهنده تونو و دارای عملكردخیلی بالا می باشد.
فالسابارس( Falsa Barese)
منشاء بادام رقم فالسابارس( Falsa Barese) ایتالیااست.که از نظر زمان گل دهی دیر گل و
زمان رسیدن میوه متوسط است. نوع پوست چوبی میوه سنگی می باشد. طعم مغزآن نسبتا“خوب بارنگ قهوه ای روشن و درصد مغز 28-30% است.
از نظر نوع باروری خودسازگار است و رقم گرده دهنده آن فالسابارس می باشد. عملكردآن نیز بالا می باشد.
سوپرنووا( Supernova)
منشاء بادام رقم سوپرنووا( Supernova) ایتالیا
است.از نظر زمان گل دهی دیر گل و زمان رسیدن میوه متوسط است. نوع پوست چوبی میوه سنگی و طعم مغزآن خوب می باشد. رنگ مغز قهوه ای روشن
و درصد مغز 35-38% است. از لحاظ نوع باروری خودسازگار و رقم گرده دهنده آن سوپرنووا است.
عملكردآن نیزخیلی بالامی باشد
تهیه کننده : مریم فقبه نؤاد http://www.parsianforum.com
بادام دیرگل

بادام دیرگل

 بادام دیرگل

بادام دیرگل

 بادام دیرگل

بادام دیرگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *